رنده چهار طرفه بارک

۲۲۰,۵۰۰ تومان

ارتفاع رنده ۲۲.۸۶ سانتی متر
استیل